اخبار برگزیده

حرف دل

سلام خوب من... 

اینک خرم آباد ابری و سرده ؛ انگار دل آدم مثل  ابرهای مه آلود می گذرد؛ کمی ناخوشم ، لرز دارم ..... 

امروز بودنم به بی نظمی ابرهایی می ماند که سرانجام بدون باریدن محو می شوند ... 

آیا می توانم ساعات نرفته را به گونه ای بهتر دریابم ؟؟ 

کلمات پیرم کرده اند...و قابل انکار نیست که با این نقش همدل بوده ام.. 

شاید این واژه ها هستند که بی هیچ ملاحظه ای در جستجویم بودند.... 

دیگر با یک دنیا تفاوت در سکوت او قصه هایم را خواب گونه رها می سازم و قامت دوست ،استواری کلامی روشن را  به قلبم می بخشد.... 

و خود در انتها واژه ای نمی یابم...


حرف دل

حرف دل

حرف دل

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها